Zpracování osobních údajů společností SERVIER informace pro poskytovatele zdravotnických služeb

Společnost SERVIER s.r.o., IČ: 61467219, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 29474 (dále jen „Společnost“), je správcem Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů, a to zejména v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti spočívajícím v propagaci svých výrobků, které Vám předáváme společně s příslušnou odbornou informací anebo na základě Vašeho předchozího souhlasu, pokud je vyžadován, ale taktéž za účelem plnění právních povinností v oblasti farmakovigilance a pro zajištění pravidel transparentnosti (tzv. „Disclosure“). V případě, kdy vystupujete v pozici zkoušejícího v odvětví klinického výzkumu, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány také v souvislosti s plněním smlouvy s naší Společností.

Společnost může zpracovávat následující kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého subjektu údajů. Současně upozorňujeme, že příklady uvedené v každé kategorii nemusí být vyčerpávající.

Údaje o osobě:
jméno, příjmení, titul, číslo profesní komory.

Kontaktní údaje:
adresa, adresa provozovny, adresa ambulance, telefon, e-mail.

Profesní informace:
specializace, pozice v rámci organizace.

Údaje získané v rámci návštěv:
údaje o předepisovacích zvyklostech, zájmech.

Údaje nezbytné pro plnění smluv:
kontaktní údaje, číslo účtu.

Údaje získávané při vzájemné komunikaci a správě vztahů a propagačních aktivit

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Společností zejména pro následující účely:

 • Propagace výrobků Společnosti a související marketingové aktivity;
 • Monitorování činnosti profesionálních poradců v oblasti farmakologie (scientific medical liaison) u odborníků v oblasti zdravotnictví (HCP);
 • Management dostupnosti zdravotnických informací;
 • Komunikace a správa vztahů a propagačních aktivit (kontakty s HCP a klíčovými zaměstnanci a Key Opinion Leadery), včetně interakce, správy smluvních vztahů, řízení a plánování kongresů a akcí, komunikace prostřednictvím databází, sociálních sítí, e-services (e-conferencing apod.);
 • Management výdajů souvisejících s konferencemi (cestovné, ubytování apod.);
 • Management vztahů s HCP ve spojitosti s klinickými studiemi a farmakovigilančními aktivitami;
 • Management transparentnosti (tzv. „Disclosure“, tj. zpřístupnění převodu hodnot ze Společnosti na zúčastněné strany v oblasti zdravotnictví);

Vaše osobní údaje zpracovávané Společností budou zpřístupněny (předány) pouze omezenému okruhu příjemců. Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být zpřístupněny oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech.

Společnost také používá třetí osoby (například poskytovatele hostingových služeb) a obchodní partnery (např. smluvní výzkumné organizace, cestovní a konferenční agentury, agentury, hotely, letecké společnosti apod.), kterým také můžeme předat některé Vaše osobní údaje, aby mohli Vám i Společnosti efektivně poskytnout své služby. Vaše osobní údaje mohou být předány do jiných společností ve skupině Servier a třetím osobám, které mohou mít sídlo uvnitř i mimo EHP, včetně zemí, které neposkytují stejnou míru ochrany osobních údajů, jaká je poskytována v rámci EHP, zejména pro účely hostingu a IT podpory. V takových případech Společnost zajistí, že předávání osobních údajů třetím stranám mimo EHP poskytujícím služby Společnosti je zajištěno odpovídajícími smluvními zárukami, jako například rozhodnutí Komise o standardních smluvních doložkách nebo soulad a dodržování tzv. „Privacy Shield“ pro předávání osobních údajů do Spojených států amerických. Máte právo vyžádat si kopie veškerých dokumentů souvisejících s tímto předáváním.

Vaše osobní údaje zpracovávané Společností jsou uchovávány v podobě, která umožňuje Vaší identifikaci, pouze po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu jejich zpracování.

To konkrétně znamená:

 • Osobní údaje získané pro profesionální poradce v oblasti farmakologie (scientific medical liaison) za účelem správy informací o zdravotní péči jsou uchovávány po dobu 5 let od Vaší poslední interakce se Společností, poté jsou archivovány po dobu 5 let a následně vymazány;
 • Osobní údaje získané pro účely komunikace a vztahu s klientem a propagačních aktivit (kontakty s HCP) jsou uchovávány po dobu 5 let od Vaší poslední interakce se Společností, poté jsou archivovány po dobu 5 let a následně vymazány;
 • Osobní údaje získané pro účely správy výdajů v souvislosti s konferencemi (cestovné, ubytování atd.) jsou uchovávány po dobu 5 let od Vaší poslední interakce se Společností, poté jsou archivovány po dobu 10 let a následně vymazány;
 • Osobní údaje získané pro management vztahů s HCP ve spojitosti s klinickými studiemi a farmakovigilančními aktivitami jsou uchovávány, archivovány a vymazány v souladu s příslušnou právní úpravou;
 • Osobní údaje spojené s managementem transparentnosti (tzv. „Disclosure“) jsou uchovávány, archivovány a vymazány v souladu s příslušnou právní úpravou;

Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv požádat Společnost, aby Vám v rozsahu, který Vám přiznávají právní předpisy, poskytla přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz. Na základě příslušných předpisů jste oprávněn také v určitých případech požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo podávat námitky k takovémuto zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na smluvním vztahu se Společností, máte rovněž právo žádat osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste Společnosti poskytl, a to ve strukturovaném, běžně dostupném, strojově čitelném a kompatibilním formátu, a předat je dalšímu správci údajů (přenositelnost dat).

V případě, že máte pochybnost o zákonnosti zpracování osobních údajů Společností, můžete podat námitku či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz

V případě, že máte jakýkoliv požadavek související se zpracováním Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím Servier s.r.o., e-mail: dataprivacyCZ@servier.com, tel: +420 222 118 111.

Společnost taktéž jmenovala „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, kterým je paní Natacha Udo-Beauvisage, e-mail: natacha.udo-beauvisage@servier.com, SERVIER MONDE, 50, rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, tel:+33 1 55 72 72 88.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní